en az 3 karakter olmalıdır
Kişisel Verilerin Korunması

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

Değerli Müşterilerimiz ve Ziyaretçilerimiz; Honda Türkiye A.Ş. (“Honda”, “Veri Sorumlusu”) olarak 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, uygulamalarımız ve haklarınız ile ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

1-Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, web sitemizi ziyaretiniz, Test sürüşleri, servis randevuları, fuarlar ve diğer aktivitelerde doldurduğunuz formlar, üyelikleriniz, Şirketimizden, bayilerimiz veya yetkili servislerimizden ürün veya hizmet satın almanız, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, iş yerimizi ziyaretiniz gibi kaynaklardan fiziksel ve elektronik ortamlarda doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Honda’dan mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda bu verilerinizden, kimlik bilgileri (Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Cinsiyet, Doğum Tarihi, IP Adresi) başta olmak üzere, iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri,), Honda faaliyet alanı kapsamında araç, plaka, şasi ve motor numarası bilgileri, ruhsat bilgileri, ödeme bilgileri ve görsel ve işitsel verileriniz, Honda tarafından, Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi ve meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenecektir.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, mal / hizmet satış süreçlerinin, satış sonrası destek hizmetlerinin, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, talep / şikayetlerin takibi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iletişim ve bilgi güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

2-Kişisel Verilerinizin İşlenmesinde Rıza

Yine Honda tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden sorunsuz olarak yararlanabilmeniz, ürün ve hizmet çeşitliliğimizin geliştirilebilmesi ve zaman zaman sizin için “en iyi hizmet en iyi ürün” prensibi ile hizmet sağlanabilmesi amacıyla eğitim verisi, meslek verisi, Honda bayi ve yetkili servisleri tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmete ilişkin kullanım alışkanlığı, tercih, zevk ve beğenilerinizi ifade eden kişisel verileriniz ise, rızanız alınmak suretiyle işlenebilecektir.

Yukarıda ifade edilen ve Kanun’un 5/2. Maddesi’ ndeki veri işleme gerekçelerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği izninizi talep edeceğimiz durumlarda, web sitemizde kişisel verilerinizin talep edildiği alanlarda veya elektronik formlarda yer alan izin kutucuklarının işaretlenmesi ve onaylanması suretiyle, bayilerimizde ve yetkili servislerimizde ise uygulaması varsa yazılı imzalı izin ile birlikte aynı hukuki nitelik ve değerde olmak üzere elektronik ortamda da izin verebilirsiniz. Honda tarafından sizlere yönelik sağlanacak ürün ve hizmet avantajlarından yaralanma ve haberdar olma iradenizi ortaya koyarak tarafınızla reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü ticari elektronik iletişim yapılması amacıyla da ayrıca ticari elektronik iletişim izniniz talep edilmektedir. Elektronik ortamda bilginize sunulan işbu elektronik iletişim izni ve kişisel verilerin işlenmesine dair aydınlatma metnini değerlendirdikten sonra uygun bulmuş iseniz, üyelik veya ilgili elektronik formun altında bulunan onay kutucuklarını ayrı ayrı işaretleyerek “gönder” tuşuna basmanız durumunda izin/onay işleminiz tamamlanmış olacaktır. İzinlerinizi geri almak için her zaman Honda’ya başvurabilirsiniz.

3-Kişisel Verilerinizin Paylaşımı

Honda tarafından işlenen kişisel verileriniz, yukarıda sayılan veri işleme amaçlarıyla aynı çerçevede ve sizlere sağlanan ürün ve hizmetlerin yönetimi için; mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla, ürün veya hizmet aldığınız yetkili bayi ve yetkili servisler ve iş ortakları, tedarikçiler, servis sağlayıcıları ile bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

4-Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İlgili Kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.honda.com.tr/KVKK_başvuru_formu adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan başvuru formu veya mevzuata uygun benzer bir içeriğe sahip bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Honda’ya daha önce bildirilen ve Honda’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde Honda’ya iletmeniz durumunda Honda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Honda tarafından

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Saygılarımızla

Kişisel verilerinizin korunma ve işlenme esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için aşağıda linki verilen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

KVKK_Politika_Dökümanı

İletişim ve başvuru için:

www.honda.com.tr, htr.legal@honda-eu.com, www.honda.com.tr/KVKK_başvuru_formu

Honda TÜRKİYE A.Ş (Veri Sorumlusu)

Şekerpınar mah. Yanyol sok No:1 41420 Çayırova – Kocaeli

Mersis No : 0068006505800019